logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Etter traume og alvorlige hendelser - reaksjoner

Her finner du litt informasjon om vanlige reaksjoner som en kan forvente kommer etter alvorlige hendelser, og en oversikt over de tilbudene vi har til deg som pasient eller pårørende.

​Informasjon om pasientens helsetilstand​

Som pasient eller pårørende vil du først og fremst bli fulgt opp av sykepleier og lege på den avdelingen du hører til. Dersom du har spørsmål om skaden/sykdommen, behandling, eller plan for videre oppfølging, skal du ta kontakt med sykepleier. Sykepleieren vil kunne gi deg nødvendig informasjon, eller ta med spørsmålene dine til legen som vil kunne gi deg et svar.

Av og til kan det være behov for litt annen informasjon og hjelp. 

 

Prestetjenesten har lang og god erfaring, og kompetanse i å samtale med menneske i kriser og krevende livssituasjoner. De tilbyr samtale med pasienter og pårørende, uavhengig av livssyn eller kva trossamfunn en er knyttet til.  Kontakt med prestetjenesten blir formidlet av personalet på avdelingen pasienten tilhører, eller ved å ringe sentralbordet på sykehuset. 

 
Sosionomtjenesten arbeider for å ivareta pasienter og pårørende sine behov og interesser. Skade og/eller sykdom kan føre med seg utfordringer og endringer i livssituasjonen.  Sosionomen kjenner godt til de ulike tilbudene, og arbeider for å ivareta pasienter og pårørende sine behov og interesser. Pasienter som er innlagt på sengepost, er i dagavdeling eller poliklinikk, kan be om samtale med sosionom. Dette gjelder også pårørende til pasientene. Ta kontakt med personalet på avdelingen/poliklinikken og be om å bli henvist til sosionom.

 
Konsultasjonstjenesten for barn og unge består av psykologspesialister og barnepsykiater. De kan tilby samtale med barn og unge (0-18 år) som har alvorlige krisereaksjoner og/eller strever med å mestre oppgaver på grunn av kronisk eller livstruende sykdom. Ved behov for oppfølging fra andre hjelpeinstanser kan tjenesten bistå med å opprette kontakt. Lege på avdelinga der barnet hører til, kan tilvise til Konsultasjonstjenesten.

 
Lokale kriseteam
Kommuner i Norge har ulike hjelpetilbud til sine innbyggere som opplever kriser og katastrofer, for eksempel ved samlivsbrudd, ulykker, brå død og selvmord i nære relasjoner. Personalet på avdelingen kan bistå med å kontakte lokalt kriseteam, eller du kan selv ta kontakt med din kommune, eventuelt via lokal legevakt.

 
Barn som pårørande
Når mor, far eller søsken er alvorlig skadd eller syk, har det innvirkning på barna og familielivet. Helsepersonell har plikt til å ivareta barn sine behov for informasjon og oppfølging når foreldre eller søsken er syke. Spør gjerne sykepleier på avdelingen dersom du har spørsmål om avdelingen sine rutiner for oppfølging av barn som pårørende.

 



Reaksjoner etter alvorlige hendelser

Mange vet lite om hvilke reaksjoner som er ­vanlige etter å ha vært utsatt for en alvorlig hendelse. Når en kjenner til hvilke reaksjoner en normalt kan forvente, blir det ofte lettere å ­akseptere både reaksjonene hos den som er skadd og de som står den skadde nær. Når en kjenner til de store påkjenningene den eller de har vært utsatt for, forstår en også at reaksjonene de har er naturlige.

Pårørende eller andre som ikke selv var utsatt for hendelsen, kan av og til bli urolig på grunn av de sterke reaksjonene som kommer. Informasjonen som er skrevet her, retter seg derfor både til den som har vært utsatt for hendelsen og pårørende, eller andre i nær relasjon til de som er rammet av hendelsen. ​

For den som har blitt utsatt for en alvorlig hendelse, er det normalt å få reaksjoner som er beskrevet her. Vanligvis blir reaksjonene svakere etter hvert som en får tid til å tenke over, forstå og bearbeide hendelsen. Minnene vil komme sjeldnere etter hvert, og bli mindre plagsomme enn de var i begynnelsen. 

 
 
Akutt reaksjon – uvirkelighet
I den første tiden etter hendelsen har mange en følelse av uvirkelighet. En vet at hendelsen har skjedd, men den kjennes likevel uforståelig ut. Mange beskriver en følelse av indre tomhet og følelsesmessig «nummenhet». Det kan av og til være vanskelig å huske vesentlige deler av det som hendte. Men etter hvert som tiden går blir hele forløpet i hendelsen tydeligere, og da kommer ofte de sterkeste reaksjonene.

 
 
Påtrengende minner/bilder
Det er vanlig at en i tankene vender tilbake til det som hendte, uansett om en vil eller ikke. Minne i form av syner/bilder kan oppleves så virkelige, at en kan få ei følelse av å være tilbake i hendelsen igjen. Slike påtrengende minner kan komme tilbake i både våken og sovende tilstand, og akkurat i overgangen mellom søvn og våken tilstand. 

 
 
Indre uro og sårbarhet
En sterk indre uro og følelse av sårbarhet er vanlig. Disse følelsene kan bli sterkere og mer plagsom i en tid framover, parallelt med at en i minnet gjenopplever det som hendte. Det kan ofte vere vanskelig å ikke tenke på de ubehagelige opplevelsene en har hatt. Den indre uroen kan føre til at en blir rastløs, får problem med å sitte stille og konsentrere seg. Noen blir mer utålmodige og irritable enn de ellers pleier å være. Andre kan får problemer med i det hele tatt å gjøre noe som helst.

 
 
Ulike kroppslige reaksjoner
Det er vanlig og naturlig å ha kroppslige reaksjoner som skjelvinger, svettetokter, hodeverk, svimmelhet, en følelse av å skulle svime av, appetittmangel, trøtthet, og spenninger/smerter i muskler: først og fremst i bryst, skuldre og nakke. 

 
Katastrofefølelse
For mange blir tryggheten i livet rasert når en har blitt utsatt for en alvorlig hendelse. En del opplever at en blir mer på vakt, og skvetter ved hver minste lyd. Den ubehagelige følelsen av uro og redsel kan etter hvert føre til at en blir redd for på ny å blir utsatt for noe katastrofalt eller ubehagelig, eller at noen i familien skal blir syke eller dø. Hos barn merker en dette mest ved at de blir mer «klengete» og har større behov for nærhet.

 
Søvnproblem og mareritt
Det kan være vanskelig å sove, og rett før en sovner kan de ubehagelige minnene dukke opp i tankene. Søvnen blir urolig, og det er ikke uvanlig å våkne ofte og tidlig. Noen opplever at hendelsen blir gjentatt i form av mareritt, eller marerittene kan handle om andre truende situasjoner enn de en har opplevd selv. Mange erfarer at en blir mindre plaget av søvnløshet og mareritt med tiden.
Det kan hjelpe å snakke med noen om det som har hendt. Søvnproblemene pleier og å avta når en får bedre grep om det en faktisk har blitt utsatt for. Dersom søvnen fortsetter å være svært dårlig over tid, kan en bli sliten og irritabel. Det kan da være verdt å vurdere å få noe å sove på. Men det er viktig å vise forsiktighet når det gjelder bruk av sovemiddel. 

 
 
Overlevelsesangst og skyldfølelse
For noen kan det føles svært ubehagelig å selv ha overlevd og kanskje klart seg uskadd, samtidig som familiemedlemmer, venner eller kollegaer ble skadd eller omkom. Dette kan føre til skyldfølelse, og at en ikke tillater seg selv å være glad og lettet over at en har overlevd og ikke blitt skadet. Følelsen av skyld kan også komme i sammenheng med at en har vært vitne til en alvorlig hendelse, og for eksempel​ senere begynner å gruble på om en kunne gjort noe for å forhindre hendelsen. 

 
Forholdet til andre blir påvirket
Sinne og irritasjon er vanlige reaksjoner. Sinnet kan også rette seg mot nære og kjære uten at en mener det, noe som igjen forsterker skyldfølelsen. Noen kjenner behov for å trekke seg unna og være alene. Andre klarer ikke ensomheten, fordi de da er heilt overlatt til sine egne tanker og følelser. 

 
Spørsmål om meiningen med livet
Når en har vært utsatt for en alvorlig og vanskelig hendelse, er det svært vanlig at en begynner å fundere over mål og meningen med livet. Ofte gjør en nye vurderinger av det en tidligere oppfattet som selvsagt.

 

 
 

 

Noen enkle råd


    
Snakk med andre
Snakk med dine nærmeste, men gjerne også med andre. Det kan for eksempel være personer som har blitt utsatt for samme eller lignende hendelser. Selv om det er vanskelig å fortelle, og du opplever at følelsene «rives» opp igjen, er det likevel oftest et gode, og av og til helt nødvendig for å komme seg gjennom opplevelsen på en god måte. 
Ved å gjentatte ganger gå gjennom hendelsen i samtale med andre får en bedre grep om det som har hendt, og dermed blir en mindre plaga av mareritt og påtrengende minner. Noen har også stor nytte av å skrive ned egne minner og tanker rundt hendelsen.

 
 
Besøk stedet der det skjedde
Noen kan bli redde for å besøke stedet der den alvorlige hendelsen skjedde. Da er det ofte til hjelp å vende tilbake til stedet som vekker uro/redsel, sammen med noen en kjenner seg trygg på. Helst så raskt som mulig etter hendelsen.
 

Barn og ungdom
Barn og ungdom har ikke samme evne som voksne til å tolke eller forstå opplevelsene sine i forbindelse  med en alvorlig hendelse. Det vil være til god hjelp for barn og unge at:
voksne er tilgjengelig for spørsmål og undringer
voksne forteller om det som hender og har hendt
de raskt kommer tilbake til hverdagslige rutiner og vanlige aktiviteter
voksne gjør morsomme ting sammen med de

 
 
Det er bra med aktivitet og arbeid
Fysisk aktivitet er en bra måte å håndtere indre stress på. For de aller fleste er det og en klar fordel å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Det er ofte en god måte for å vende tilbake til hverdagen igjen. Still likevel lavere krav til deg selv og arbeidskapasiteten din den første tiden. 

 
Søk hjelp i tide
Av ulike grunner kan reaksjonene bli så sterke, plagsomme og langvarige, at en ikke kommer i gang med sitt normale liv igjen. Ta da kontakt for å få hjelp. Best er det om du først tar kontakt med fastlegen din. Dersom du skulle ha behov for meir spesialisert hjelp, kan du drøfte det med legen din.

 
 
Meir informasjon 
www.traumepasient.no er en brukerside for pasienter og pårørende av skadde. Her finner du informasjon om hva som skjer gjennom hele behandlingskjeden fra skadested til rehabilitering. Her viser en og til instanser som er nyttige for både pasienter og pårørende. 

Pårørendesenteret.no​ er et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.
 



 

Sist oppdatert 15.12.2023