logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Vil du arrangere kurs eller bli en bedre helsepedagog? Her har vi samlet informasjon til deg.

Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. Opplæringen skjer i møter med helsepersonell før – under og etter behandling. Pasientopplæring skal ha fokus på at pasienter og deres pårørende er aktive personer som skal kunne medvirke med sine erfaringer og ressurser i sin nye situasjonen. For at pasienter skal kunne gjøre sine egne valg må de få opplæring. Helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer til økt selvstendighet og kontroll for pasienter og pårørende.

Pasienter og deres pårørende kan i tillegg delta i gruppeopplæring, såkalte lærings- og mestringskurs. Disse er diagnosespesifikke.  

Pasient

Hovedaktiviteten på lærings- og mestringssentrene er opplæringskurs for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri. Pårørende får delta i de fleste kursene. Kursdeltagerne møter forskjellige fagpersoner fra sykehuset, erfarne brukere og ulike bruker- interesseorganisasjoner. Brukerens erfaringskunnskap er en viktig ressurs i opplæringen.

Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre. Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår. Arbeidsmåten er å legge til rette for et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og tverrfaglig personell i utvikling, gjennomføring og evaluering av alle kurstilbud.

Det er avdelingene på sykehuset som avgjør på hvilken måte pasient- og pårørendeopplæring skal tilbys. Hva skal skje individuelt og hva skal skje i grupper og til hvilken tid skal kurset komme i pasientforløpet?

Målet er at lærings- og mestringskurs skal inngå som en fast del av pasientforløpene. Kurset tilbys oftest litt ut i pasientforløpene. Her kan man samarbeide med rådgivere på Lærings- og mestringssenteret (LMS) som har kunnskap om helsepedagogikk og er pådrivere i utviklingen av nye kurs. LMS sørger for kontinuerlig forbedring av eksisterende kurstilbud.

Kriterier til hva som skal være i et kurs finner du på mestringforalle.no. Forutsetninger knyttet til finansiering for gruppebasert opplæring finnes i ISF 5.12.3.(PDF - se side 53 og 70).

Vi samarbeider også med kommunehelsetjenesten for å utvikle pasient- og pårørendeopplæring i kommunene. Ta kontakt med oss for å få vite mer.

Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter og tilbyr opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. Vi tilbyr helsepedagogisk grunnkurs, Helsepedagogisk Forum samt undervisning og veiledning ved forespørsel.

Definisjon: Helsepedagogisk aktivitet i helsetjenesten er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller skade oppstår.

Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.

Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.

Enhver pasient har rett til å være aktivt deltakende og medvirke når en får helsehjelp.

«Bruker – med - virkning» i helsetjenesten omfatter imidlertid mer enn den individuelle retten. Pasient- og pårørendeopplæring er et område hvor brukernes erfaringer er en forutsetning for å kvalitetsutvikle tjenesten. Brukermedvirkning er etablert som praksis mellom brukerrepresentanter, kalt «erfarne brukere» og fagfolk, der erfaringene som brukerne har anses som like viktige i opplæringen som det fagfolkene kan bidra med. I kursene bidrar brukerrepresentanter både i planlegging og gjennomføring av kursene.

For å finne brukerrepresentanter kontakter man den lokale bruker-/ interesseorganisasjon. Der lokal organisasjon ikke finnes tar avdelingen i sykehuset kontakt med aktuelle kandidater.

Vil du bli brukerrepresentant? Ta kontakt med ditt lokallag, kursleder eller Lærings- og mestringssenteret.

LMS-rådgiver

Det helsepedagogiske og koordinerende ansvaret for lærings- og mestringstilbudene er plassert ved Lærings- og mestringssenteret (LMS). Rådgiver leder arbeidsgruppen der både tverrfaglig personell og erfarne brukerrepresentanter deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av kursene. Dette innebærer utvikling av prosedyrer, helsepedagogisk veiledning og rådgivning, og praktisk tilrettelegging og veiledning til alle involverte.

Brukerrepresentanter

Representantene fra brukerorganisasjoner, eller andre egnede erfarne brukere, er deltakere i arbeidsgruppen og medvirker i planlegging, gjennomføring og evaluering. De kan også være gruppeleder sammen med fagperson i lærings- og mestringstilbud.
Å være brukerrepresentant i lærings- og mestringstilbud innebærer at man har:

 • bevissthet på rollen som brukerrepresentant 
 • respekt for andre brukere og de andres fagområder
 • respekt for individet og individets egne ressurser 
 • forståelse for at det finnes andre fora hvor brukerrepresentanter er representert (for eksempel styrer, prosjektgrupper, brukerutvalg og likemannsarbeid. 

Brukerrepresentantene har relevant og bearbeidet brukererfaring og formidlingskompetanse. Med bakgrunn i egen kompetanse har brukerrepresentantene ansvar for å:

 • dele sine erfaringer med arbeidsgruppen og sikre relevant innhold i lærings- og mestringstilbudet
 • delta i de beslutninger som arbeidsgruppen tar
 • dele sine kunnskaper og erfaringer med deltakerne på lærings- og mestringstilbudet
 • bidra til åpenhet om vanskelige tema inn i kurset
 • sikre et hverdagsspråk
 • bistå med kunnskap om praktisk tilrettelegging for brukere med spesielle behov
 • brukerrepresentantene som medvirker i gjennomføring av opplæringstilbudet bidrar med sin hverdagskunnskap og mestringsfokus. De har ikke faglig ansvar.

Brukerrepresentantenes arbeid honoreres gjennom gjeldende satser ved Lærings- og mestringssenteret.

Fagpersoner

Tverrfaglig helsepersonell er deltakere i arbeidsgrupper og hovedansvarlige for gjennomføring av lærings- og mestringstilbud. Med bakgrunn i egen kompetanse har fagpersonene ansvar for å:

 • dele sine fagkunnskaper og erfaringer med arbeidsgruppen og medvirke i de beslutninger som det ligger til arbeidsgruppen å ta
 • tilpasse undervisning og gruppeledelse med mestringsfokus basert på kunnskap om helsepedagogikk
 • sikre kvaliteten på det faglige innholdet og læringssituasjon i gjennomføring
 • formidle informasjon og kunnskap, og være en tilgjengelig ressurs
 • delta i oppsummerings- og evalueringsarbeid for å kvalitetssikre samarbeidet og tilbudet
 • kvalitetssikre egne faglige innlegg.

Medisinsk ansvarlig

Medisinsk ansvarlig er en lege fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret. Han har det overordnede faglige og medisinske ansvaret når opplæringstilbudet er i regi av spesialisthelsetjenesten. Har ansvar for at pasientens deltakelse på opplæring dokumenteres i pasientens journal i de tilbudet der kurset er en del av pasientforløp, eller det er krav om henvisning fra lege.

Kursleder

Alle samarbeidsaktører kan prinsipielt være kursledere forutsatt at de har kompetanse og motivasjon for det. Kursleder bør være fagperson med spesiell kunnskap og erfaring med pasientgruppen. Det er oftest en fagperson fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret, som er kursleder. Kurslederen skal ha kunnskap om helsepedagogikk. I sykehuset skal kursleder ha lesetilgang til oppmøteliste og venteliste i DIPS.
Hovedoppgaven til kursleder er å ha regien på opplæringstilbudet. Kursleder skal:

 • skape en sammenheng mellom kursets ulike faglige deler
 • skape tydelige og gode rammer for deltakerne
 • gjøre pedagogiske tilpasninger underveis i kurset i samarbeid med forelesere
 • sikre hverdagsspråk og mestringsfokus
 • utøve gruppeledelse.
Sist oppdatert 26.01.2022