logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Miljø og samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I tillegg er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon viktige områder det kontinuerlig jobbes med i alle landets helseforetak.

Spesialisthelsetjenesten er med på å belaste miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører, og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt.

Gjennom FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen er det satt globale mål for en bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

Helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest har stor oppmerksomhet på å følge opp det gode arbeidet innen klima og miljø som gjøres i alle helseforetakene. Fellesoppgaver og nasjonale føringer koordineres gjennom det nasjonale samarbeidsutvalget for klima og miljø (Grønt sykehus). Vi har også et godt samarbeid om miljøspørsmålene gjennom regionale faggrupper hvor foretakene er representert.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for arbeidet med miljø og bærekraft på tvers av helseregionene. Målene bidrar til å støtte opp under felles policy;

Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.

Les mer om Grønt sykehus (helse-midt.no)

 

Forside av rapporten

 

 

Her kan du lese spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2023 (PDF)​


 

 
Sist oppdatert 31.05.2024