logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og unge

Barn og unge med bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap er en pasientgruppe som er vanskelig å definere. Årsakene fremstår ofte sammensatt og utfordrende å utrede poliklinisk, for deretter å plassere inn i en diagnostisk kategori. Det er ofte nødvendig å igangsette tiltak tidlig, parallelt med utredning. Dette skal skje i samarbeid med hjem og skole.

Henvisning og vurdering

Det er lege, psykolog, helsesykepleier, barne- og familietjeneste, PPT og barnevern som henviser til Psykisk helsevern barn og unge. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til lokal allmennpoliklinikk.

Henvisningsgrunner kan være ulike, men skolevegring eller skolefravær i betydelig grad er ofte en del av beskrivelsen. Henvisningen skal vurderes innen 10 virkedager. Frist for behandlingsstart settes ut i fra prioriteringsveilederen og symptombeskrivelser. 

Alle henvendelser om øyeblikkelig hjelp bør skje gjennom fastlege eller via legevakten og kontakt opprettes med lokal allmennpoliklinikk.

Prioriteringsveileder - psykisk helsevern for barn og unge (Helsedirektoratet) 

 

 

Utredning

Når henvisningen er vurdert og det gis rett til nødvendig helsehjelp, vil barnet/ungdommen bli innkalt til en inntakssamtale.

Utredning av psykiske lidelser hos barn/ungdom som henvises Psykisk helsevern barn og unge, vil alltid skje i samarbeid med foreldre/foresatte, skole og ansvarlige i førstelinjetjenesten i kommunen.

I en utredningsfase må man vurdere ulike faktorer som kan påvirke symptomer og funksjon, både familiemessige, sosiale, individuelle, psykologiske og biologiske faktorer. Det er nødvendig med en helhetlig forståelse og kartlegging av årsaken til de aktuelle symptomene. Hvordan man forstår symptomene, er avgjørende for hvilke tiltak som igangsettes og type behandling barnet/ungdommen får tilbud om.

Utredningsplan utarbeides på bakgrunn av henvisning og inntakssamtale. Planen inneholder oversikt over planlagt utredning og legges fram for pasient/foresatt.

Utredningen skjer poliklinisk og består av samtaler med barnet/ungdommen og foreldre/foresatte. Bruk av ulike kartleggingsverktøy og tester i forhold til symptomer på psykiske vansker og funksjon kan være aktuelt.  Innhenting av skoleinformasjon og kontakt med andre relevante samarbeidspartnere er oftest sentralt. Somatisk vurdering gjøres av fastlege eller lege i Psykisk helsevern barn og unge.

Etter endt utredning skal man gjennomføre en diagnostisk vurdering. 

Dersom barnet/ungdommen har vansker med å møte opp i poliklinikken vurderes besøk hjemme (ambulant), og er bekymringen stor og vi ikke kommer i mål med poliklinisk- eller ambulant oppfølging kan man vurdere behov av innleggelse i døgnenhet.

Behandling

Behandlingstiltakene vil være avhengig av hva vi kommer frem til i utredningen. Hvilken behandlingstilnærming vi velger er avhengig av barnets /ungdommens alder, ressurser, utvikling, eventuell tilleggsproblematikk og funksjonsnivå. 

Behandlingstiltakene vil skje i tett samarbeid med foreldre/foresatte og ansvarlig i førstelinjetjenesten i kommunen. Det bør så tidlig som mulig utarbeides en plan for gradvis økt deltakelse i skole.

Behandlingsplan utarbeides på grunnlag av konklusjonen etter diagnostisk vurdering og inneholder en kort gjennomgang av utredning, konklusjon og foreslåtte tiltak. Planen drøftes og justeres i samråd med pasient/foresatt.

Behandling vil fortrinnsvis skje poliklinisk. Dersom barnet/ungdommen har vansker med å møte opp i poliklinikken vurderes besøk hjemme (ambulant).

Om polikliniske -og/eller ambulante behandlingstiltak ikke fører frem, og det er stor bekymring kan man vurdere behov av innleggelse ved døgnenhet.

Oppfølging

Om barnet/ungdommen er i behov av en oppfølging som kan ivaretas på kommunehelsetjenestenivå, skal han/hun overføres til kommunal oppfølging og behandlingen kan avsluttes av Psykisk helsevern. Det vil være viktig å starte et samarbeid med andre instanser knyttet til skoledeltakelse forut for avslutning.

BUP-klinikk avslutter saker som hovedregel når ungdommen er 18 år. Dersom ungdommen anses å ha behov for videre behandling/oppfølging utover fylte 18 år kan det være aktuelt å overføre saken til Psykisk helsevern for voksne.

Epikrise skal sendes innen 7 virkedager etter avslutning (til henvisende instans).