logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Kronisk revmatisk sykdom 18-25 år

Overgangen fra å være barn til å bli voksen kan være en krevende tid for alle. Dersom du i tillegg har en kronisk sykdom som du må lære deg å ta ansvar for og hensyn til, kan denne tiden oppleves ekstra utfordrende. Et viktig ledd i å støtte ungdommer gjennom denne prosessen er å ha et godt strukturert overgangsprogram i helsetjenesten.

Ved siste kontroll på barne- og ungdomsklinikken (BUK) vil du få tilbud om å hilse på sykepleieren som vil bli din kontaktperson på voksenavdelingen. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt at kontaktsykepleier fra voksenavdelingen deltar ved siste konsultasjon ved BUK. Dette vurderes av lege/sykepleier ved BUK.

Barne- og ungdomsklinikken sender henvisning til voksenavdelingen det året du fyller 18 år. Henvisninger blir vurdert i løpet av en uke. Du får da tildelt en pasientkoordinator som vil være din kontaktperson i voksenavdelingen frem til du fyller 25 år. Innen to uker etter henvisningen er vurdert vil du bli ringt opp av din kontaktsykepleier. Du vil få informasjon om avdelingen og om når du har fått time. Ventetid frem til første konsultasjon ved voksenavdeling vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra diagnose og status ved siste konsultasjon ved barneklinikken. Alle får time i løpet av seks måneder.

Utredning

I brevet med innkallelse til første time ligger også ett blodprøveskjema. Vi ønsker at du tar blodprøver en til to uker før avtalt time, da dette hjelper oss å vurdere din sykdomsaktivitet. Blodprøvene tar du hos fastlegen din.

Behandling

Varighet av første konsultasjon ved voksenavdelingen. Det er satt av 60 minutter til revmatolog og 45 minutter til sykepleier ved din første konsultasjon på voksenavdelingen.


 

Oppfølging

Videre oppfølgning vurderes ut ifra hver enkelt pasients sykdomsaktivitet og situasjon. Vi har fokus på kontinuitet, og tilstreber så langt det er mulig at du treffer samme revmatolog og sykepleier ved hver time. Sykepleieren vil være din primære kontaktperson, og er den du kan ta kontakt med om du har spørsmål, eller noe oppstår så du har behov for våre tjenester.

Vi har et tverrfaglig team ved avdelingen, og henviser til andre faggrupper etter individuelle behov. I tillegg til sykepleier og revmatolog, kan du få samtale og hjelp fra ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og farmasøyt.

  • Kartlegger din totale funksjon, og hvordan fysisk og psykisk overskudd, muskelstyrke og leddbevegelighet kan bli bedre ved hjelp av fornuftig trening og aktivitet.

  • Du får råd om aktivitet og trening i forhold til dine interesser, muligheter og funksjonsnivå.

  • Fysioterapeuten bidrar med smertelindrende tiltak i form av avspenningsteknikker, varme/kulde, bevegelse og/eller øvelser. 

  • Du får tilpasset treningsprogram, og blir fulgt opp ved behov.

  • Kartlegger din funksjon i hjemmet, på jobb/skole og fritid med tanke på optimalisering av håndfunksjon i daglige gjøremål.
  • Kartlegger dine fysiske belastninger på skole eller jobb med tanke på tilrettelegging.

  • Tilbud om individuelt tilpasset treningsprogram for bedre bevegelighet i hånd- og fingerledd og/eller gripestyrke, og eventuelt oppfølging av dette.

  • Tilbud om tilpasset støtteskinner (ortoser) for hånd- og fingerledd med tanke på smertelindring og korrigering av ustabile ledd i hender.

  • Du får også tilbud om ergonomisk rådgivning, råd vedrørende yrkesvalg og om energiøkonomisering ved unormalt tretthet.

  • Bistår med å finne løsninger på utfordringer som oppstår for pasient og pårørende i forbindelse med sykdom og behandling.

  • Du får informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter, økonomiske forhold og forsikringer.

  • Du får også råd og veiledning i forhold til skole, arbeid og hjemmesituasjon, og hjelp til å skrive søknader.

  • Sosionomen hjelper deg også med å formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor sykehuset (NAV, boligkontor, forsikringsselskap med mer).

  • Du blir også tilbudt støttesamtaler om de følelsesmessige reaksjonene sykdom kan føre med seg.

  • Tilbyr samtale om legemidler og bruken av dem for å gi deg innsikt, forståelse og trygghet rundt legemiddelbruk.

Det året du fyller 25 år, blir du overført til ordinær revmatologisk poliklinikk.