logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Buffalo-test

Buffalo Concussion Treadmill test (BCTT) er en standardisert test av treningstoleranse utviklet for pasienter med lett traumatisk hodeskade/hjernerystelse.

Treningstoleransen testes ved å gradvis øke belastningen under gange på tredemølle. Hvert minutt registreres grad av symptomer, blodtrykk og hjertefrekvens. Testen avsluttes ved tydelig forverring av symptomene.

Hensikten med testen er at du kan få en individuelt tilpasset treningsveiledning, basert på symptomterskelen. 

Henvisning og vurdering

Denne testen er kun til inneliggende pasienter på Sunnaas Sykehus. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.   
       

                             

Før

Forberedelse

 • Du kan spise et lett måltid, men du bør ikke spise de siste to timene før undersøkelsen. Du kan drikke vann helt frem til undersøkelsen.
 • Gode sko og praktiske klær som treningsbukse er en fordel.
 • Om du ikke får annen beskjed, skal du ta medisiner som vanlig.

Vi ønsker at du tar med deg 

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det

Vi trenger informasjon om 

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport 

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.      

Under

Om undersøkelsen

Først får du påmontert en blodtrykkmansjett rundt overarmen og et pulsbelte, før du kan ta plass på tredemøllen. Treningstoleransen testes ved å gradvis øke belastningen (stigningen) under gange på tredemølle. Hvert minutt registreres symptomer på numerisk rangskala (NRS), opplevd grad av anstrengelse på Borg RPE skala, hjertefrekvens, og blodtrykk.

Testen fortsetter til du får en forverring av symptomer (dvs. en økning av 3 eller mer på NRS skala) eller Borg RPE > 17. 


Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no 

Etter

Etter undersøkelsen blir du observert en liten stund. Puls og blodtrykk måles, og endringer i symptomer registreres. Resultatet av undersøkelsen foreligger med det samme. Det er vanlig å være litt sliten etter testen. På bakgrunn av resultatene utarbeides det en treningsplan hvor en gradvis økning av intensiteten under treningen er en målsetning.

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.