logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Døvblindhet, utredning

Døvblindhet er en kombinert syns-, hørsels- og funksjonshemming som er så alvorlig at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemning av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Det skilles mellom medfødt og ervervet døvblindhet:

 • Medfødt døvblindhet brukes når det kombinerte sansetapet er medfødt eller oppstått før tale- eller tegnspråk er etablert.
 • Ervervet døvblindhet betegner at kombinert syns- og hørselshemning har oppstått etter at språket er etablert. Hos noen oppstår døvblindheten i barnealder, hos andre utvikles det kombinerte sansetapet i ungdomsalder eller voksen alder.      

I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 2000 personer har diagnosen. I Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er det cirka 350 personer som er registrert med døvblindhet. Utredning av døvblindhet gjøres av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

{}

Les mer på helsenorge.no

I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 2000 personer har diagnosen. Rundt 350 personer er registrert som døvblinde hos Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som også står for utredningen av denne tilstanden.
Foto: Lars Åke Andersen

Ta kontakt med NKDB:

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
 
En rekke sykdommer, syndromer eller kombinasjon av skader og sykdommer, kan være grunnen til at en person blir identifisert og registrert med døvblindhet. De mest kjente av disse er: 
 
 • Usher syndrom
 • CHARGE-syndrom
 • Medfødt rubella syndrom
 • Fødselsrelaterte tilstander
 • Hjernehinnebetennelse
 
Medfødt eller ervervet døvblindhet?
Vi snakker om medfødt døvblindhet når det kombinerte sansetapet er medfødt, eller oppstått før tale- eller tegnspråk er etablert. 
 
Ervervet døvblindhet betyr at kombinert syns- og hørselshemming har oppstått etter at språket er etablert. Hos noen oppstår døvblindheten når de er barn, hos andre utvikler det kombinerte sansetapet seg i ungdomsalder eller i voksen alder. 
 
Les mer om døvblindhet på NKDBs nettside Dovblindhet.no
 

Henvisning og vurdering

Forespørsel om utredning rettes til nærmeste regionsenter for døvblinde. Regionsenteret kan gå videre med saken etter brukers samtykke.

Før

Regionsenteret innhenter medisinske opplysninger om syn og hørsel av nyere dato, samt andre relevante opplysninger. Regionsenteret sørger for at det er gjort tilstrekkelige utredninger av syn, hørsel og kommunikasjon.

Under

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) foretar utredningen i forbindelse med identifisering av døvblindhet. Henvendelse eller henvisning om utredning kan gjøres av brukere, pårørende og fagpersoner eller andre faginstanser til alle enheter i tjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde


Dokumentasjon fra ulike undersøkelser og regionsenterets vurdering sendes deretter til Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT) for vurdering og vedtak.
 
Ved behov for ytterligere klareringer i enkelte saker, deltar det aktuelle regionsenteret i drøftingen av saken. NTT kan ved behov henvise saken videre for ytterligere utredninger, enten funksjonelt eller medisinsk, før den ferdigbehandles. 
 
Saken konkluderes av NTTs faste medlemmer. NTT har helhetlig ansvarlig for de vedtakene de gjør, og at disse er i samsvar med det gitte mandatet. Vedtaket sendes til bruker, med kopi til aktuelt regionsenter og brukers fastlege.

NTT er sammensatt kvalifisert personell innen ulike medisinske fagområder, og fagpersoner fra NKDB. Til sammen innehar teamet bred og høy faglig kompetanse om medfødt og ervervet døvblindhet. 

Teamet består av øyespesialist, øre-nese-hals-spesialist, genetiker, spesialpsykolog, synspedagog, audiopedagog og spesialpedagog. Andre relevante fagpersoner trekkes inn ved behov. 

NTT skal: 

 • kvalitetssikre at det er foretatt tilstrekkelig medisinsk og funksjonell utredning og diagnostikk i det ordinære tjenesteapparatet
 • diagnostisere og identifisere døvblindhet som følge av sjeldne medfødte eller tidlig ervervede sykdommer, syndromer og tilstander
 


Etter

En eventuell identifisering i Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet danner grunnlaget for den videre oppfølgningen fra de aktuelle regionsentre. Siden døvblindhet er en varig tilstand, handler behandling av døvblindhet i praksis seg om: 

 • Tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljø rundt pasienten
 • Tilpasning av tjenestetilbudet for den enkelte
 • Utprøvning, tilpasning og opplæring i tekniske hjelpemidler
 • Habilitering og rehabilitering
 • Rådgiving og veiledning 

NKDB samarbeider med aktuelle kommuner og gir tjenester til brukere i deres eget miljø.