logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Epilepsi - Tverrfaglig utredning ved epilepsi for barn og unge

Målet med innleggelsen er å utrede kognitiv utvikling og ferdigheter, innlæringsevne og sosiale ferdigheter. Under innleggelsen gjør vi en vurdering av den medisinske behandlingen og anfallssituasjonen, og hvordan dette påvirker barnets/ungdommens fungering. Ved behov gjør vi også en vurdering av motorisk utvikling og ferdigheter. Funn og anbefalte tiltak blir formidlet videre til lokale instanser.

Epilepsi er ein av dei mest vanlege sjukdomane i nervesystemet. Epilepsi er ikkje éin sjukdom, men ei paraplynemning på ei rekkje kroniske tilstandar med ulike årsaker og prognose. Fellesnemnaren er tilbakevendande epileptiske anfall.

Les mer på helsenorge.no

Barnet/ungdommen blir utredet av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, psykolog og spesialpedagog. Fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom deltar ved behov. Innleggelsen varer normalt i 16-17 dager.

Barnet/ungdommen, foreldrene eller andre pårørende deltar på gruppeundervisning om epilepsi og andre relevante temaer. Vi gir også tilbud om individuell veiledning ut fra behov. Foreldre kan søke om opplæringspenger.

Før

Ca. 2 uker før innleggelsen blir dere kontaktet av sykepleier per telefon for en kartleggingssamtale. Da får dere informasjon om plan for oppholdet og svar på eventuelle spørsmål. Vi spør dere om forventninger til innleggelsen, endringer i anfallssituasjonen siden innsøkning til SSE og behov for tilrettelegging under innleggelsen.

Hvis dere eller andre har film av anfallene på mobil, er det fint om dere tar med dette. Ta også med anfallsbeskrivelserog eventuelt anfallskalender.

Ved innleggelsen bør dere ha en oversikt over

 • utredning som er gjort lokalt (MR, EEG, blodprøver, annen utredning)
 • medisiner som brukes nå og som er prøvd ut tidligere

Rapporter fra PPT, BUP, habiliteringstjenesten ol. bør sendes til oss i forkant for å unngå forsinkelser i utredningen.

Under

 • Den første dagen har foreldre/foresatte/barnet/ungdommen en innkomstsamtale med lege og sykepleier. Dag en eller to har de en samtale med resten av det tverrfaglige temaet
 • De ulike fagpersonene gjennomfører observasjoner, kartlegging og testing av barnet/ungdommen
 • Før utskrivelse/overføringsmøte har foreldre/foresatte et felles oppsummeringsmøte med fagpersonene i teamet. Vi anbefaler at begge foreldre/foresatte er tilstede ved dette møtet, enten fysisk eller pr. telefon. Vi vurderer behov for individuelle samtaler.
 • Barnet/ungdommen får samtaler etter behov
 • De fleste tar EEG
 • Barnet/ungdommen går i observasjonsbarnehagen eller på skolen
 • Vi gjør en vurdering av behovet for hjelpetiltak, for eksempel  tilrettelegging i barnehage - og skolehverdagen

En tverrfaglig utredning avsluttes med et overføringsmøte med foreldre/foresatte, instanser fra hjemstedet og tverrfaglig team ved SSE. Instanser fra hjemstedet er vanligvis barnehagepedagog/kontaktlærer, rådgiver og PPT. BUP, fastlege, helsesykepleier eller andre relevante fagpersoner kan også delta. Møtene foregår på SSE eller som videokonferanse.

Etter

Lokale instanser i hjemkommunen får under overføringsmøtet kunnskap om barnets/ungdommens kognitive og motoriske utvikling og ferdigheter, innlæringsevne og sosiale ferdigheter, samt den medisinske behandlingen og anfallssituasjonen. Anbefalte tiltak for videre oppfølging blir formidlet. Epikrise fra legen og rapporter fra det tverrfaglige teamet blir sendt til pasient eller foreldre/foresatte, henvisende lege og andre relevante instanser.

Barnet/ungdommen følges videre ved sin lokale barneavdeling. Legen vurderer behovet for videre kontroll på SSE vurderes ved utskrivelse.