logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Ergoterapeutisk funksjonsvurdering

Med en ergoterapeutisk funksjonsvurdering kartlegger vi hvordan du utfører dine hverdagsaktiviteter i hjem, skole, arbeid og fritid. Funn fra funksjonskartleggingen kan brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag.

Henvisning og vurdering

I samråd med din behandler kan du henvises til en ergoterapeutisk funksjonsvurdering.

Før

Din behandler vil gi deg informasjon om hva en funksjonsvurdering innebærer, og avklare om dette er noe du ønsker.

Under

Forsamtale

I forsamtalen har vi fokus på hva du gjør i løpet av en dag - både hva du opplever utfordringer med og hva du opplever fungerer bra. Vi vil ha fokus på hva som er viktig for deg i din hverdag.

I løpet av samtalen blir vi enige om hvilke aktiviteter du skal gjennomføre etter samtalen.

Aktivitetsobservasjon

I løpet av samtalen kommer vi frem til to eller tre aktiviteter som er relevante for deg i hverdagen, og som du jevnlig utfører. Disse blir utgangspunktet for observasjonene.

Mens du gjennomfører aktivitetene vil ergoterapeutene observere hvordan du bruker dine kognitive ferdigheter.

Etter

Ergoterapeuten skriver en rapport basert på samtalen og aktivitetsobservasjonene. Rapporten blir sendt til henviser. Ønsker du direkte tilbakemelding fra ergoterapeut, kan du be om dette.

Funn fra observasjonene kan brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag, eksempelvis trening på ulike funksjoner, tilpasse bolig, avklare hjelpebehov og tilrettelegging i arbeid/skole/fritid.