logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Ganganalyse forenklet videoopptak

Forenklet analyse kan gjøres for kartlegging av gangfunksjon, vurdering av ortoser, og/eller evaluere effekt av behandlingstiltak.

Forenklet ganganalyse er en undersøkelse der vi filmer deg med et vanlig videokamera. Du har tre markører på føttene, som gir en enkel 3D-modell. Dette gir grunnlag for beskrivelse av gangen din. Det gir også informasjon om tid- og avstandsmålinger slik som ganghastighet, skrittlengde, skrittbredde og gangsymmetri.

Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under. 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?
Epikrise fra siste opphold vedlegges.   
  

       

  

Før

Vi ønsker at du tar med deg

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det
 • shorts som skal brukes ved undersøkselsen

Vi trenger informasjon om

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.  

Under

Prosedyre for undersøkelsen

Undersøkelsen må gjennomføres i shorts fordi vi skal feste små kuler på hver av føttene dine.

 • Du tar på shorts. Har du ikke med egen shorts, kan du låne en av oss.
 • Vi måler din vekt og høyde.
 • Vi tar digitale foto av begge føtter.
 • Vi setter fire små reflekterende kuler på hver av føttene dine. De festes med tape.
 • Det første vi gjør er å ta et opptak mens du står helt rolig, et såkalt statisk opptak.
 • Etter dette begynner selve undersøkelsen hvor du går en angitt strekning (ca. 7 meter) på kommando.
 • Du går frem og tilbake til vi har fått tilstrekkelig gode opptak.
 • Til slutt tar vi av deg de reflekterende kulene. Undersøkelsen er ferdig, og du kan kle på deg igjen.

 

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på sykehus, poliklinikk eller ved andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

Les mer om egenandeler og gebyr på helsenorge.no

Etter

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.

Dataene vi har tatt opp beskrives av en spesialist på gangfunksjon, og det blir skrevet en rapport. Rapporten er tilgjengelig ca. 1 uke etter opptaket.

Vær oppmerksom

Selve opptaket medfører minimalt ubehag for deg. Vi tar hensyn til din gangfunksjon når vi bestemmer hvor mye du skal gå.