logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Arbeidsmedisinsk utredning

Arbeidsrelatert kols

Arbeidsforhold der du blir utsatt for støv, røyk og gass gir økt risiko for utvikling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

​KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene.  Vanlige symptomer er hoste, tungpustenhet og økt slimproduksjon. Symptomene utvikles gradvis over mange år. Sykdommen skyldes betennelsesreaksjoner som oppstår i luftveiene hvis man har pustet inn støv, røyk eller gass. De fleste tilfellene av KOLS i Norge er knyttet til tobakksrøyking, men eksponering i arbeid kan ofte bidra og i noen tilfeller spille hovedrollen.

Eksponeringer som øker risikoen for KOLS er blant annet:

 • kvartsstøv
 • sementstøv
 • kullstøv
 • trestøv
 • biologisk støv
 • kornstøv
 • dieseleksos
 • enkelte kjemikalier

Bransjer der risikoen for KOLS kan være høy er blant annet:

 • landbruk
 • svine- og fjørfeproduksjon
 • smelteverksindustri og gruvearbeid
 • bygg og anlegg (herunder særlig tunnelarbeid)
 • trevare- og møbelindustri
 • sveisere og malere har økt risiko for KOLS.

Arbeidsrelatert KOLS har ingen spesifikke kjennetegn. På grunn av den lange utviklingstiden til sykdommen kan det være vanskelig å få oversikt over hva man har vært eksponert for i arbeid. Vurderingen av årsaksforhold i enkelttilfeller kan derfor være vanskelig.

Godkjenning av yrkessykdom

Dersom man får påvist arbeidsrelatert sykdom, kan dette gi rett til å få sykdommen godkjent som yrkessykdom hos NAV, noe som kan utløse økonomiske rettigheter. Ved yrkessykdom har du også rettigheter i forhold til bedriftens yrkesskadeforsikring.

For at sykdommen skal kunne godkjennes som yrkessykdom må visse vilkår være oppfylt, blant annet:

 • Det må være dokumentert at eksponeringen kan medføre sykdommen
 • Eksponeringen må ha vært tilstrekkelig til å medføre økt risiko

Vurdering av om en sykdom kan være arbeidsrelatert gjøres ved avdeling for arbeidsmedisin.
Det er imidlertid NAV eller yrkesskadeforsikringen som fatter vedtak om at en sykdom kan godkjennes som yrkessykdom. For selvstendig næringsdrivende er det egne regler.

Lurer du på om din sykdom kan være arbeidsrelatert?


Snakk med fastlegen eller din behandler ved sykehuset. Ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom kan legen din henvise til arbeidsmedisinsk utredning. Eventuelt kan du fremme krav direkte til NAV og forsikringsselskap som da eventuelt vil innhente en spesialisterklæring fra en arbeidsmedisinsk avdeling

Les mer om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no

Sist oppdatert 09.05.2023