logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Koronaberedskap

Anmodninger om støtte fra Forsvaret

Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Det innføres rutiner for saksbehandling som skal sørge for at anmodning om støtte blir håndtert raskt.

Gjennomføring av oppdraget er lagt opp etter føringene i «Avtale mellom Helsedirektoratet og Forsvaret ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vedrørende gjensidig bistand», og i henhold til Forskrift om Forsvarets bistand til aktører med ansvar for samfunnssikkerhet under koronapandemien, som regulerer håndteringen av anmodningene. 

Forskrift om Forsvarets bistand til aktører med ansvar for samfunnssikkerhet under koronapandemien

Formålet med rutinen er å fastsette retningslinjer for den sivile helsetjenestens anmodning om støtte fra Forsvaret. 


Personell og materiell

Her menes støtte fra Forsvaret til spesialisthelsetjenestene i form av personell- og/eller materiell for å forebygge og hindre tap av liv eller skade, samt ivareta samfunnets sikkerhetsmessige behov. 


Rutinen

 1. Det er utarbeidet et skjema for anmodning som skal benyttes. 

 2. Helseforetaket sender utfylt skjema til beredskapsledelsen i eget RHF.

 3. Eget RHF gjør vurdering av om behovet kan løses med ressurser i regionen. 

 4. Om behovet ikke kan løses, skal støtteanmodningen fremsendes av eget RHF til: 
  stotteanmodning@helse-nord.no
  Ansvaret for den initiale saksbehandlingen er Sikkerhets- og beredskaps-avdelingen i Helse Nord RHF. Her skjer saksbehandlingen i samarbeid med liaisonoffiser fra FOH og Helsedirektoratet. 

 5. Støtteanmodninger som fremmes senest innen kl. 22.00, vil saksbehandles mellom kl. 08.00 og 12.00 påfølgende dag for avklaringer. Prioriterte anmodninger vil bli fremmet for Helsedirektoratet innen kl. 13.00 samme dag for samordning og prioritering. 

 6. I samråd mellom Helsedirektoratet og DSB gjøres en prioritering og endelig beslutning om bistand fattes av Forsvaret ved FOH.

 7. Anmodninger som framsettes i helger og helligdager vil bli håndtert etter hastegrad. 


Skjema som skal benyttes for anmodning fra Forsvaret

Skjema - anmodning om støtte fra Forsvaret (PDF)

Sist oppdatert 09.05.2023