logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Fødselsrelaterte skader på plexus brachialis

Under en fødsel hvor det oppstår komplikasjoner kan nervene i nakken (plexus brachialis) hos barnet skades. Det kalles en fødselsrelatert plexus brachialis skade.

Hvordan oppstår skaden?

En fødselsrelatert plexus brachialis skade oppstår oftest ved at barnets skulder blir sittende fast under selve fødselen (forløsningen). Den kan føre til varierende grad av lammelser og nedsatt følelse i hele eller deler av skulderen, armen og hånden. Hvilken behandling barnet trenger kommer an på hvor stor skaden på nervene er og hvor mange nerver som er skadet.

De fleste barn som får en plexusskade ved fødsel får tilbake følelsen og mulighet til å bevege armen og/eller hånden. Hvis barnet ikke klarer å bøye albuen selv i løpet av de første levemånedene, skal det henvises til den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet.  

Oslo universitetssykehus

Henvisning og vurdering

Det er de ulike lokale behandlingsinstansene (fastlege, lokalsykehus og primærhelsetjeneste) som har ansvaret for å henvise.  

Henvisningskriterier

Følgende pasienter ønskes henvist til den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet:

  • Barn med store lammelser i hele armen inkludert hånden, uten tegn til spontan bedring i løpet av 14 dager etter fødsel skal henvises straks
  • Barn som ikke har sikker bicepsfunksjon (aktiv albuebøy mot tyngdekraften) ved to måneders-alder
  • Barn med manglende aktiv utadrotasjon forbi nøytralstilling i skulderleddet innen tre års-alder
  • Pasienter, uavhengig av alder, som utvikler andre sekundære plager (kontrakturer, smerter eller lignende) kan, uavhengig av tidligere behandling og historikk, henvises for en vurdering.

Utredning

Dere vil bli kalt inn til time hos oss hvis barnet ved to måneders alder ikke klarer å bøye albuen eller hvis det er tvil om dette. Vi vil gjøre en grundig kartlegging av skaden og vurdering av armens funksjon. Kartleggingen skjer ved tre måneders alder. Kartleggingen utføres av et eget plexusteam, bestående av leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ved konsultasjonen vil vi vurdere om nerveskaden bør opereres eller om barnet i første omgang kan følges opp videre uten operasjon.

Alle barn som henvises til den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet vil bli fulgt opp av plexusteamet frem til de er ferdig utvokst, uavhengig av om de blir operert eller ikke. Dette er fordi tap av funksjon (kontraktur og feilstillinger) kan skje så lenge barnet er i vekst.

Behandlingsteamet på Rikshospitalet tar også imot henvisninger for eldre barn og voksne med diagnosen, dersom det er ønske om en vurdering.

Behandling

I det første møtet med plexusteamet vil dere få informasjon om skaden og opplæring i øvelser for skulderen, armen og hånden. Tøyningene skal gjennomføres flere ganger om dagen. Spesielt viktig er det å tøye armen ut og vekk fra kroppen for å sikre best mulig utvikling av skulderleddet og forebygge at skulderen går ut av ledd. Det er også viktig at dere hjelper barnet i å bli bevisst på armen ved å stimulere til aktiv bruk.

Det er viktig at armen er i aktivitet for å opprettholde og videreutvikle funksjon.

Selv om barnet etter hvert får bedre funksjon er det nødvendig å fortsette med tøyningsøvelser for å forebygge tap av bevegelighet. Hvilke øvelser som skal utføres tilpasses barnets behov. Når barnet er gammelt nok kan det utføre tøyningsøvelsene selv.

Noen barn vil ha behov for skinnebehandling (ortose). Ortosene kan ha forskjellig hensikt. Hvis formålet med ortosen er å tøye ledd, for eksempel fingre, håndledd, albue, skal barnet bruke ortosene om natten. Er formålet å bidra til økt funksjon i aktiviteter, skal de brukes på dagtid. I hovedsak er det da snakk om en håndleddsortose som skal sørge for at barnet lettere kan strekke i fingrene ved at håndleddet stabiliseres i en gunstig utgangsstilling. Hvis barnet ikke kan bruke ferdiglagde ortoser vil de få spesialtilpasset dette av ergoterapeutene i plexusteamet.

Ved store fødselsskader kan operasjon med rekonstruksjon av nervene være nødvendig. Dette foregår vanligvis ved 4–6 måneders alder.

I tilfeller hvor skulderleddet eller armens funksjon ikke utvikler seg tilfredsstillende kan ulike operasjoner bli aktuelle: forlengelse og/eller flytting av sener, flytting av nerver, kirurgi på over- eller underarmsbenet. Alle operasjonene skjer ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Det er få komplikasjoner forbundet med inngrepene.

 

Oppfølging

Barnet vil bli fulgt opp årlig eller etter behov på poliklinikken eller ved tverrfaglig plexusklinikk, med kirurg, ergoterapeut og/eller fysioterapeut tilstede.

Ved kontrollene gjør vi en vurdering av funksjon, eventuelt justering av tiltak og planlegging av videre oppfølging, herunder behov for kirurgi.

Tverrfaglig plexusklinikk

Ved 3, 5, 11 og 15 års alder skal barnet på to dagers milepælskontroller på tverrfaglige plexusklinikker. Formålet med de tverrfaglige klinikkene er å sikre at utviklingen av skulderen, armen og hånden er best mulig, basert på omfattende testing. Barn som er operert skal også på kontroll på tverrfaglig plexusklinikk med utvidet testing seks måneder og ett år etter operasjonen.

Plexusteamet bistår med å sikre god oppfølging av pasientgruppen lokalt. Dette innebærer tett kontakt med lokale behandlingsinstanser for råd og veiledning om behandling, tilpasning av ortoser/skinner, hjelpemidler og øvrige aktuelle tiltak.

Bildeundersøkelse

I forbindelse med kontroller på sykehuset vil vi ved behov ta bildeundersøkelser av barnets arm. Det vanligste er ultralyd av skulder for de minste barna (under 3 år), og CT av skulder for de større barna (over 3 år).

Lokal oppfølging

Vi anbefaler at alle barn som er i oppfølging ved den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet også følges opp av fysioterapeut på hjemstedet. Ergoterapeut kan kobles på ved behov. Dersom denne kontakten ikke allerede er etablert, kan terapeutene i Plexusteamet bistå med å opprette denne. Oppfølgingen bør vare helt til barnet er ferdig utvokst, men hyppigheten av kontrollene vurderes etter barnets funksjon/behov. I de fleste tilfeller har fysioterapeuten kun en kontrollfunksjon, det vil si at de skal passe på at armens funksjon ikke forverres. I perioder kan det likevel være behov for tettere oppfølging. Vi anbefaler videre at fysioterapeuten lokalt etablerer og holder kontakt med barnehage og eventuelt skole.

Internt kvalitetsregister

Den nasjonale behandlingstjenesten har et internt kvalitetsregister. Formålet med registeret er å skaffe oversikt for å kunne evaluere og kvalitetssikre behandlingen. Alle resultater fra kartlegginger og tester samles her. Andre data som samles i registeret er informasjon om diagnose, ortopediske inngrep og poliklinisk oppfølging. Dersom resultatene fra registeret skal brukes til annet formål enn intern kvalitetssikring må det innhentes informert samtykke fra deltakere og godkjenning til gjennomføring fra aktuelle instanser.

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 07 29 00 / 954 23 710

E-post: plexusteam@ous-hf.no 

NB: Kun generelle spørsmål – vi kan ikke ta imot henvisninger eller personsensitive opplysninger på denne e-postadressen